Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2019

keeplooking
09:59
5068 a03c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
keeplooking
09:59
7396 b569 500
How I met Your mother
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viairmelin irmelin

February 06 2019

keeplooking
23:20
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazapachsiana zapachsiana
keeplooking
23:20
7138 e479
Reposted fromjethra jethra viazapachsiana zapachsiana
keeplooking
23:20
5505 b806
Reposted fromEtnigos Etnigos viazapachsiana zapachsiana
keeplooking
23:19
7675 49a3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazapachsiana zapachsiana
keeplooking
23:18
keeplooking
23:17
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
keeplooking
23:16
keeplooking
23:16
keeplooking
23:15
keeplooking
23:15
- Dziękuję panu za wszystko (...). Zwłaszcza za zaufanie, jakim mnie pan obdarzył. 
- Za to się nie dziękuje - nie rozluźniał uścisku. - Tego się nie zawodzi.
— Antoni Libera, "Madame"
keeplooking
23:15
0696 d177 500
Same place 100 years apart.
keeplooking
23:14
23:14
8095 752e
keeplooking
23:14
spooky C:
keeplooking
23:12
keeplooking
23:11
keeplooking
23:11
4921 3f7c
Reposted fromkarahippie karahippie
keeplooking
23:10
6677 648a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl