Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2016

keeplooking
17:17

October 11 2016

keeplooking
17:42
1874 a585
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viatoniewszystko toniewszystko
keeplooking
17:42
keeplooking
17:42
1978 ba38
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
keeplooking
17:42
7645 4650 500
Reposted fromMamba Mamba viatoniewszystko toniewszystko
keeplooking
17:41
0913 43ee
Reposted fromsilence89 silence89 viatoniewszystko toniewszystko
keeplooking
17:38
2008 651f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
keeplooking
17:38
2013 d56b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
keeplooking
17:38
8022 f122
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viacatherineee catherineee
keeplooking
17:36
17:36
4532 9472 500
Reposted fromtwice twice viayouaresonaive youaresonaive
keeplooking
17:35
7674 719a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viayouaresonaive youaresonaive
keeplooking
17:35
1976 99e8
keeplooking
17:35
7496 8b35 500
Reposted fromlaserpony laserpony viayouaresonaive youaresonaive
keeplooking
17:34
6987 a303
keeplooking
17:34
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromlovvie lovvie viayouaresonaive youaresonaive
keeplooking
17:34
1787 613d
Reposted fromrol rol viayouaresonaive youaresonaive
keeplooking
17:34
keeplooking
17:34
0598 08a0 500
Reposted fromrol rol viayouaresonaive youaresonaive
keeplooking
17:34
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viaK8 K8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl