Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

keeplooking
21:26
4319 02a3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajnna jnna
keeplooking
21:26
keeplooking
21:22
4597 9cf1
Reposted fromlovelydaisy lovelydaisy viajnna jnna
keeplooking
21:22
4444 decb 500
keeplooking
21:20
Reposted frombluuu bluuu viamyzone myzone
21:20
3029 1c8b
Reposted fromkingdomkey kingdomkey viamyzone myzone
21:20
9346 958e 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamyzone myzone
21:20
8276 45ee 500
Reposted frombrumous brumous viamyzone myzone
21:20
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viamyzone myzone
21:19
9159 2a35 500
21:19
9711 1883
Reposted frommegumu megumu viaadurowe adurowe
21:19
3984 295f 500
keeplooking
21:18
4519 0791
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
keeplooking
21:18
0884 0ea3
Reposted fromsheismysin sheismysin viasmaller smaller
keeplooking
21:17
0958 5c8f
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viasmaller smaller
keeplooking
21:17
Reposted fromworst-case worst-case viasmaller smaller
keeplooking
21:16
8025 345a 500
keeplooking
21:16
Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted fromostatni ostatni viasmaller smaller
keeplooking
21:16
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie
keeplooking
21:16
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako viasmaller smaller
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl